Poznań 61 - 407 / ul. Rymera 7
Walne zgromadzenie akcjonariuszy

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJNARIUSZY SPÓŁKI SOCIAL BANKING SA

 

 

Zarząd Social Banking SA na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

26 czerwca 2023r. o godzinie 11:00

w Kancelarii Notarialnej Karoliny Hyjek-Marchel przy ul. Święty Marcin 11 lok. 3

 

I PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
 7. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za wykonanie obowiązków w roku obrotowym 2022
 8. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za wykonanie obowiązków w roku obrotowym 2022
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022
 10. Zatwierdzenie budżetu na następny rok obrotowy.
 11. Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022
  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
  • Sposobu podziału zysku/straty Spółki za rok obrotowy 2022
  • Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022
  • Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022
  • Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej
 13. Zamknięcie obrad

 

 

 

II UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

 

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki co najmniej na tydzień przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 19 czerwca 2023 roku (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu).  

 

III OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

 

 1. Informacje ogólne

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

 • oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@socialbanking.pl
 • oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00.
 • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.
 • Informacje dotyczące WZA będą udostępniane na stronie internetowej spółki (www.socialbanking.pl)

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z  Ewą Recką tel. 665-859-353 e-mail: e.recka@socialbanking.pl

 

 

 

 1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie może być przesłane drogą elektroniczną, na adres biuro@socialbanking.pl. Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 1. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać włączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łączne co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Zgłoszenie projektu uchwały powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Projekt uchwały może zostać wysłany drogą elektroniczną na adres : biuro@socialbanking.pl. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane w sposób właściwy zgodnie z określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej spółki.

Każdy uprawniony do uczestnictwa akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez ZWZ uchwały o przyjęciu porządku obrad.

 

 1. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez ZWZ uchwały o przyjęciu porządku obrad.

 

 1. Sposób wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412-422 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ , chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielania na piśmie lub w postaci elektronicznej.  Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce nie później niż w dniu poprzedzającym ZWZ. Zawiadomienie w formie elektronicznej powinno zostać wysłane na adres: biuro@socialbanking.pl

 

 1. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy ich wykorzystaniu

Zarząd jako zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

 1. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd informuje, że Regulacje Spółki nie przewidują możliwości wykonywania na Walnym Zgromadzeniu prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Privacy Preferences
Kiedy odwiedzasz nasza stronę mozęmy przechowywac niektóre informacje w postraci ciasteczek w twoje przeglądarce. Możesz zmienić te ustawienia. Pamietej jednak, że ingerencja w ustawiania przeglądarki moze wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.